Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația națională în vigoare.

 1. Informații generale

Noi, societatea COGETIL TRANSILVANIA SRL., cu sediul social Strada Morii, nr. 216 , 557090 Darlos, Județ Sibiu , România, cod unic de înregistrare:  RO 3591831, Nr. de ordine în registrul comerțului: J32/518/199, („Societatea“), reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societății cu protecţia datelor sunt  e-mail: office@cogetil-transilvania.ro, telefon : 0369802553

 1. Scopul prelucrării și categoriile de date prelucrate:

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

⦁ În scopul furnizării de produse / prestării de servicii din domeniul comerțului cu ridicata nespecializat de produse alimentare băuturi și tutun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății;

⦁ În scopul urmăririi intereselor legitime ale Societății;

⦁ În următoarele scopuri, toate vizând domeniul de activitate al Societății:

⦁ Furnizarea de informații cu privire la oferte comerciale (ex: newsletter, mesaje electronice pe diverse canale etc)

⦁ Furnizarea de informații cu privire la evenimentele Societății

⦁ Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele și serviciile Societății

În COGETIL TRANSILVANIA SRL sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către unul dintre centrele noastre de contact, un serviciu de Relaţii cu Clienţii, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi
 • Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii;
 • Preferinţele în materie de marketing;
 • A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri, web beacons și alte tehnologii, inclusiv date privind reclamele;
 • Istoricul dvs. de navigare. COGETIL TRANSILVANIA SRL colectează categoriile de site-uri web pe care ați navigat de pe mobilul, dispozitivul sau PC-ul propriu, de exemplu sport, muzică sau știri. Cu toate acestea, nu avem un istoric al site-urilor pe care navigați, acesta fiind limitat la o scurtă perioadă de timp pentru a permite efectuarea conexiunii. Utilizăm aceste informații privind interesele pentru a vă trimite oferte de marketing personalizate sau pentru a vă arăta reclame personalizate. Puteți să renunțați la reclame conform secțiunii Cookie-uri pe site-ul nostru teamrun.ro sau, în cazul marketingului, prin intermediul secțiunilor de setări de pe site-urile partenere;
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorităţi publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.
 • Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, convorbirea cu consultanții noștri ar putea fi înregistrată și transcrisă în format text. Dacă sunteți de acord să autorizați înregistrarea și transcrierea, continuați apelul cu consultanții noștri. În cazul în care nu doriți acest lucru, vă rugăm să închideți apelul și să ne contactați prin celelalte mijloace de comunicare astfel cum sunt prezentate în prezentul document (email sau sistemul de chat de pe site-ul teamrun.ro)
 • Pentru programul de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţii clientului.
 • Nivelul serviciilor care vi se prestează – de exemplu, probleme operaţionale și alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniţi clientul nostru, sau când folosiţi produsele sau serviciile noastre.

Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasială şi etnică, opiniile politice, convingerile religioase şi filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viaţa sau orientarea sexuală.

COGETIL TRANSILVANIA SRL nu colectează de la dumneavoastră în mod intenţionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca. 

 

Temeiul juridic al prelucrării

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

⦁ Contractul de furnizare sau prestări servicii la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

⦁ Interesele comerciale legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Interesul legitim al Societății pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Societatea

⦁ Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate; sau

⦁ În plus, în măsura în care aţi fost de acord, consimtamantul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtamantului reprezintă un scop adițional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteți parte şi nu condiţionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

⦁ Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru sau alte site-uri partenere.
 • Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau
 • Sunteți clientul/beneficiarul unei activități comerciale pe care o achiziționăm/prestam.

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori servicii contractate.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru teamrun.ro

 1. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile mai sus prevăzute, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse și servicii/ împuterniciți:

⦁ Furnizorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea produselor și prestarea serviciilor din domeniul desfășurat de către COGETIL TRANSILVANIA SRL;

⦁ Autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);

⦁ Contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari)

⦁ Furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect în procesul de marketing și promovare.

 1. Durata păstrării

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societății. De regulă datele dumneavoastră se păstrează cât timp aveți un cont pe platforma noastră însă unele din ele pot fi păstrate ulterior închiderii contului pe un termen de 10 ani conform legislației fiscale aplicabile sau când interesele noastre legitime o impun.

 1. Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de ștergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări

efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaționale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care COGETIL TRANSILVANIA SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plangere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Clientul are oricand posibilitatea necondiționată de a transmite o solicitare/notificare/înștiințare scrisă, chiar nemotivată, către COGETIL TRANSILVANIA SRL email office@cogetil-transilvania.ro în vederea dezabonării de la newsletter ori prin care să-și manifeste în mod expres intenția de a nu mai recepționa din partea COGETIL TRANSILVANIA SRL, prin nicio cale de comunicare, la datele de contact furnizate (telefon, e-mail, etc.), mesaje de informare/promoționale/referitoare la activitățile comerciale ale COGETIL TRANSILVANIA SRL.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legatură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

⦁      Prin email – la adresa: office@cogetil-transilvania.ro sau

⦁      Personal sau printr-o cerere trimisă prin poștă – la Sediul Societății (la adresa menționată la pct. 1); sau

⦁      Telefonic – la numarul: +40369802553

 

This site is using cookies.

We use cookies to enhance user experience. By clicking ‘Accept,’ you agree to our cookie policy.